Polityka bezpieczeństwa ATO CKL PP

Polityka bezpieczeństwa to „opis ogólnych zasad i reguł rządzących organizacją w odniesieniu do bezpieczeństwa” zatwierdzona i podpisana przez kierownika odpowiedzialnego.

W Organizacji Centrum Kształcenia Lotniczego Politechniki Poznańskiej bezpieczeństwo jest i będzie zawsze sprawą podstawową i priorytetową wszystkich komórek organizacyjnych w tym operatora FSTD.

Moim obowiązkiem jako Kierownika Odpowiedzialnego jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich naszych operacji i usług z zachowaniem najwyższych standardów.

Zapewniam, że działalność Organizacji Centrum Kształcenia Lotniczego Politechniki Poznańskiej będzie prowadzona zgodnie z dokumentacją organizacji, oraz, że będą zapewnione odpowiednie zasoby i środki, a zapewnienie bezpieczeństwa traktowane jako podstawowy obowiązek wszystkich kierowników obszarów.

Kadrę kierowniczą zobowiązuję do nieprzerwanego promowania polityki bezpieczeństwa pośród całego personelu, demonstrowania swojego zaangażowania w tym zakresie oraz ustanowienia celów bezpieczeństwa i standardów działania.

Wspólnie z kadrą kierowniczą będziemy zachęcać cały nasz personel i partnerów do zgłaszania zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa lub potencjalnych zagrożeń, niezależnie od tego jak błahe mogą one się im wydawać w danej chwili oraz bez przypisywania winy komukolwiek za zgłoszenie czegoś, co nie zostałoby w innym przypadku ujawnione.

W ramach systematycznego i proaktywnego zarządzania będziemy propagować zasadę otwartego zgłaszania zdarzeń, zachęcając do swobodnego i szczerego ich zgłaszania, zgodnie ze wszystkimi zasadami „Safety culture”

Wspólnie będziemy przestrzegać wszystkich mających zastosowanie przepisów prawnych, standardów i norm z uwzględnieniem najlepszych praktyk.

Będziemy dążyć do zapewnienia:

  • środowiska wolnego od wypadków,
  • skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i jego ciągłych udoskonaleń,
  • pełnego spełnienia ustawowych wymagań przepisów krajowych i międzynarodowych wymienionych w dokumentacji operacyjnej organizacji (instrukcjach, charakterystykach, które nas dotyczą i obejmują zakres wykonywanej działalności),
  • zaangażowania w minimalizowanie i łagodzenie ryzyk do możliwie najniższego poziomu.

Oświadczam, że celem zgłaszania zdarzeń lotniczych oraz wewnętrznego ich badania jest poprawa bezpieczeństwa, a nie przypisywanie winy komukolwiek.

POWYŻSZE CELE MAJĄ PRZYNIEŚĆ KORZYŚCI ORGANIZACJI, JEJ PRACOWNIKOM I KLIENTOM.

JESTEŚMY WSPÓLNIE ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ TYCH CELÓW.

BEZPIECZEŃSTWO JEST OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO Z NAS.

Agnieszka Wróblewska
Kierownik Odpowiedzialny
Centrum Kształcenia Lotniczego Politechniki Poznańskiej